Algemene Voorwaarden

 

1.    Definities

 1. Annulering: opzegging door de Opdrachtgever voordat Opdrachtnemer met de Werkzaamheden is aangevangen;
 2. Bescheiden: alle door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Offerte en/of Opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens, alsmede alle overige informatie relevant voor de uitvoering van de Offerte en/of Opdrachtbevestiging;
 3. Opdrachtgever: de contractspartij van Opdrachtnemer;
 4. Opdrachtnemer: Leiderschap in Dialoog, tevens handelende onder de namen; LeiderschapInDialoog en TeamInDialoog;
 5. Offerte: een schriftelijk aanbod van Opdrachtnemer om een overeenkomst aan te gaan;
 6. Opdrachtbevestiging: de aanvaarding van de Offerte door de Opdrachtgever;
 7. Overeenkomst: de contractuele verhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer die tot stand gekomen is na aanbod en aanvaarding;
 8. Partij, Opdrachtgever of Opdrachtnemer;
 9. Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk;
 10. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Leiderschap in Dialoog;
 11. Werkzaamheden: de door Leiderschap in Dialoog ingevolge de Overeenkomst voor Opdrachtgever te verrichten Werkzaamheden.

 

2.   Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Werkzaamheden, Offertes, Opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten, leveringen van producten en/of diensten en andere rechtshandelingen ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enigerlei andere vorm zijn gedaan, tussen Partijen, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

3.   Opdrachtbevestiging

 1. De Opdrachtbevestiging dient een integrale aanvaarding van de Offerte te bevatten.
 2. Indien de Opdrachtbevestiging melding maakt van toepasselijk van inkoopvoorwaarden en/of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan laat dat de toepasselijk van artikel 2 lid d van deze Voorwaarden onverlet.

 

4.  Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever Opdrachtbevestiging heeft verzonden danwel op het moment dat het uitvoeren van de Werkzaamheden uit hoofde van de Offerte daadwerkelijk aangevangen is.
 2. Mondeling gemaakte afspraken zijn voor de Opdrachtnemer slechts bindend als Opdrachtnemer deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd.

 

5.   Inhoud van de Offerte

 1. Een door Opdrachtnemer uitgebrachte Offerte is gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders in de Offerte is aangegeven.
 2. Offertes zijn mede gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat deze informatie juist is en een volledig beeld biedt van hetgeen de uitvoering van de Werkzaamheden in zal houden.
 3. Indien een Offerte vergezeld gaat van begrotingen, plannen of andere Bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van Opdrachtnemer en moeten op eerste verzoek franco aan Opdrachtnemer worden teruggezonden. Bedoelde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet worden vermenigvuldigd op welke wijze dan ook, noch aan derde ter inzage worden gegeven danwel mondeling, schriftelijk, elektronisch of op welke wijze dan ook.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht om de aanvaarde Offerte binnen 5 werkdagen na ontvangst van de Opdrachtbevestiging te herroepen waardoor de Overeenkomst na herroeping geacht wordt niet tot stand te zijn gekomen. Het recht van herroeping vervalt indien de Werkzaamheden door Opdrachtnemer reeds worden uitgevoerd.

 

6.   De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst is de basis van alle afspraken tussen Partijen terzake van de uit te voeren Werkzaamheden.
 2. Wijzigingen of aanpassingen van de Overeenkomst dienen op schrift gesteld te worden en door Partijen ondertekend te worden.
 3. Elke Overeenkomst wordt door Opdrachtnemer aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever -uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer- voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) prestaties te leveren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen wordt voldaan.
 5. Opdrachtnemer is bevoegd om indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst en na overleg met de Opdrachtgever, bij uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de Opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 6. Eventuele bijkomende kosten voor extra Werkzaamheden en/of door Opdrachtnemer in te schakelen derden, bijvoorbeeld; extra analyse en/of onderzoek, administratieve Werkzaamheden voor en het samenstellen van (advies)rapportages, Werkzaamheden ten behoeve van het ontwikkelen van trainingsmateriaal, interventies, et cetera, zullen -zo mogelijk- na overleg met de Opdrachtgever, op basis van het uurtarief conform Offerte en/of Opdrachtbevestiging, voor extra Werkzaamheden, in rekening worden gebracht.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn kosten voor het gebruik van locaties voor bijvoorbeeld trainingen of meetings (inclusief het gebruik van arrangementen), het gebruik van audiovisuele en andere technische middelen en het standaard trainingsmateriaal niet in de prijs inbegrepen.

 

7.   Uitvoering van de Werkzaamheden

 1. De omschrijving van de te verrichten Werkzaamheden is opgenomen in de Overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer zal naar beste kunnen de Werkzaamheden uitvoeren.
 3. De Werkzaamheden van Opdrachtnemer worden verricht in het kader van een inspanningsverplichting.
 4. Indien is overeengekomen dat de Werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is de Opdrachtnemer gerechtigd de aanvang van de Werkzaamheden die tot een volgende fase behoren op te schorten tot Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft geaccepteerd en alle verschuldigde bedragen heeft voldaan.
 5. Opdrachtgever aanvaardt dat door de Werkzaamheden als bedoeld in lid d van dit artikel, artikel 6 lid d en artikel 12 lid d het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de Werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen worden beïnvloed.
 6. De Opdrachtnemer kan na afronding van de Werkzaamheden een schriftelijk advies uitbrengen, danwel een eerder mondeling advies schriftelijk bevestigen, een schriftelijk eindrapport opleveren en/of een mondelinge presentatie geven. Tevens kan de Opdrachtnemer voor afronding van de Werkzaamheden mondelinge, schriftelijke concept- en/of tussentijdse adviezen, rapporten en presentaties leveren. Hierbij geldt dat het schriftelijk advies en/of schriftelijke eindrapport van Opdrachtnemer prevaleert.
 7. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op een concept- en/of tussentijds advies, rapport of presentatie. Indien Opdrachtgever zich wenst te baseren op een geleverd mondeling advies of een ter afronding van de Werkzaamheden geleverde mondelinge presentatie en/of advies, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer daarvan in kennis te stellen, waarna Opdrachtnemer het desbetreffende advies schriftelijk zal bevestigen.
 8. Het is Opdrachtnemer nimmer verplicht om mondeling of schriftelijke adviezen, rapporten of uitkomsten voortvloeiend uit de Werkzaamheden te actualiseren, naar aanleiding van gebeurtenissen die zich na de levering van de definitieve versie van het advies, het rapport of de uitkomsten hebben voorgedaan.
 9. De door Opdrachtnemer als onderdeel van de Werkzaamheden gegeven adviezen, meningen, verwachtingen, voorspellingen en aanbevelingen kunnen onder geen voorwaarde of omstandigheid worden opgevat als een garantie terzake van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden.

 

8.   Gegevens en verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, voor het correct uitvoeren van de Overeenkomsten en/of Werkzaamheden, tijdig in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en op de door Opdrachtnemer gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de volledigheid en juistheid van de verstrekte Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen schade, waaronder aanspraken van derden, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden dan wel onjuiste van Opdrachtgever verkregen informatie.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst en/of Werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 5. De uit de vertraging in de uitvoering van de Werkzaamheden voortvloeiend extra kosten, extra uren ,extra honorarium ontstaan voor Opdrachtnemer, alsmede de overige schade die Opdrachtnemer lijdt doordat Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de verlangde gegevens, informatie en Bescheiden ter beschikking stelt of door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verlenen van medewerking, waaronder het nakomen van gemaakte afspraken en/of het beschikbaar stellen van medewerkers, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 6. Indien en voor zover Opdrachtgever dat verzoekt, worden de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde Bescheiden, behoudens voor zover de situatie zich voordoet als bedoeld in artikel 15, alsmede indien Opdrachtgever zich jegens Opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet op kosten van Opdrachtnemer aan hem geretourneerd.
 7. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Werkzaamheden, blijft Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor onder meer; het bestuur en de bedrijfsvoering van zijn bedrijf en/of beroep, de uitoefening van zijn bedrijfs- en/of beroepsactiviteiten en zijn eigen zakelijke aangelegenheden; de door Opdrachtgever genomen beslissingen omtrent de mate waarin hij zich op de door Opdrachtnemer geleverde adviezen, aanbevelingen of overige uitkomsten van de Werkzaamheden wenst te baseren, alsmede omtrent het gebruik en de implementatie daarvan; de door Opdrachtgever genomen beslissingen die van invloed zijn op de Werkzaamheden en de uitkomsten daarvan.

 

9.   Geheimhouding

 1. Partijen zijn, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Werkzaamheden zijn betrokken, van alle informatie van vertrouwelijke aard die ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 2. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer onder meer, doch niet uitsluitend:
 3. op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
 4. II. op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen; III. krachtens geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van) Opdrachtgever te doen.
 5. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Werkzaamheden zijn betrokken, van alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 6. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer Partij is in een juridische procedure waarin deze stukken van belang kunnen zijn. Tevens geldt een uitzondering voor statistische of vergelijkbare doeleinden, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot informatie betreffende individuele Opdrachtgevers.
 7. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan alle door hem ingeschakelde derden.
 8. Behoudens voor zover Partijen schriftelijk anders overeenkomen, onthoudt Opdrachtgever zich tijdens de uitvoering van de Offerte, Opdrachtbevestiging en/of Werkzaamheden van het verlenen van werkzaamheden voor derden, die soortgelijk zijn aan de Werkzaamheden, tenzij dit derden betreft die niet in de branche van Opdrachtnemer actief zijn en rechtstreeks met Opdrachtgever concurreren.
 9. Tenzij daartoe door de Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van Offertes, Opdrachtbevestigingen, rapportages, adviezen, trainingsmateriaal of andere al dan niet schriftelijke uitingen van de Opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar te maken. Opdrachtgever draagt zorg dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
 10. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor -in het kader van reclame- en referentiedoeleinden- de naam, woord- en beeldmerk(en) van de Opdrachtgever te gebruiken en publiekelijk aan te geven welke soort Werkzaamheden zij voor Opdrachtgever verricht heeft.

 

10. Intellectueel eigendom

 1. Het uitvoeren van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer houdt niet in dat overdracht aan Opdrachtgever plaatsvindt van intellectuele eigendomsrechten, waaronder de woord- en/of beeldmerken, bedrijfsnaam en productnamen die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de Werkzaamheden behoren toe aan Opdrachtnemer.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in dit artikel onder a genoemde producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (online) trainingen, video- en audio opnames, kaartspellen, (model)Opdracht-bevestigingen en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de kennis, ervaring en algemene vaardigheden die Opdrachtnemer als gevolg van het verrichten van de Werkzaamheden heeft verkregen, te gebruiken, verder te ontwikkelen en uit te wisselen.

 

11.  Honorarium

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de aan Opdrachtnemer verleende opdracht, wordt berekend aan de hand van de standaard door Opdrachtnemer gehanteerde uurtarieven, en is – tenzij Partijen een vast honorarium zijn overeengekomen – verschuldigd naar mate door Opdrachtnemer Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd aan het begin van ieder kalenderjaar de door hem gehanteerde uurtarieven aan te passen. Voorts mag Opdrachtnemer een eventueel overeengekomen vast honorarium verhogen indien blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid en/of complexiteit van het werk in zodanige mate afwijkt van de werkelijke hoeveelheid en/of complexiteit van het werk, terwijl dat niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de Werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 3. Indien Opdrachtgever een door Opdrachtnemer aangekondigde verhoging van het vaste honorarium niet wenst te aanvaarden, is hij gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden.
 4. Naast het in lid a van dit artikel bedoelde honorarium, kunnen Partijen ook een succesvergoeding overeenkomen, die afhankelijk is van de uitkomst van de aan Opdrachtnemer verleende opdracht.
 5. Opdrachtnemer heeft vóór aanvang van zijn Werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van zijn Werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever een door Opdrachtnemer naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten Werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

 

12. Betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever van Opdrachtnemers facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Verrekening door Opdrachtgever uit welken hoofde dan ook is uitgesloten.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht aan Opdrachtgever de wettelijke handelsrente , vermeerderd met 3 % opslag, in rekening te brengen tot aan de dag der algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten die Opdrachtnemer heeft.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.
 4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd te verlangen dat Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk vooruitbetaalt en/of (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen redelijke vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van Offerte en/of Opdrachtbevestiging onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van Opdrachtnemers facturen.

 

13. Reclameren en (verval)termijnen

 1. Klachten met betrekking tot verrichte Werkzaamheden en/of een verzonden factuur, dienen binnen 14 dagen na voltooiing van de Werkzaamheden en/of de verzenddatum van de factuur waar de klacht betrekking op heeft schriftelijk bij Opdrachtnemer, te worden ingediend. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken, dient een klacht binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek te worden ingediend.
 2. Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft gereclameerd, verliest Opdrachtgever alle eventuele rechten en bevoegdheden ter zake de niet tijdig gemelde gebreken in de verrichte Werkzaamheden en/of verzonden factuur.
 3. Een reclame als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdracht-gever niet op.
 4. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook in verband met de uitvoering van de Offerte en/of Opdrachtbevestiging, vervallen in ieder geval zes maanden na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 5. Termijnen waarbinnen Werkzaamheden door Opdrachtnemer dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk, schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

 

14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte danwel gevolgschade, waaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Opdrachtnemer zal de Werkzaamheden (en het eventuele meerwerk) naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade heeft geleden die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare en wezenlijke fout van Opdrachtnemer in uitvoering van de Offerte en/of Opdrachtbevestiging.
 3. Opdrachtnemers aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraars van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd. Indien onder de aansprakelijkheidsverzekering, om welke reden dan ook, niet wordt uitgekeerd, dan zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in ieder geval beperkt zijn tot het beloop van het voor de uitvoering van de Offerte of Opdrachtbevestiging in rekening gebrachte honorarium. Indien de Offerte en/of Opdrachtbevestiging één betreft met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt laatstbedoeld bedrag gesteld op het bedrag dat in de zes maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade aan honorarium aan Opdrachtgever in rekening is gebracht.
 4. Op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer een kopie van de polis(voorwaarden) aan Opdrachtgever toezenden.
 5. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van deze derden.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet, bewuste roekeloosheid of ernstige nalatigheid van de Opdrachtnemer.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Offerte en/of Opdrachtbevestiging schade lijden die het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

 

15. Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder mede begrepen ziekte of verhindering van derden, restricties voor reizen, (beperkte) lockdowns en technische storingen, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 3. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Wel behoudt Opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de tot dan toe verrichte Werkzaamheden.

 

16. Opschortingsrecht

Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen door of namens Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

 

17. Opzegging

 1. Partijen kunnen te allen tijde (tussentijds) de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 60 dagen, tenzij in de Overeenkomst een bepaalde duur voor de uitvoering van de Werkzaamheden is opgenomen.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in het geval van onvoorziene omstandigheden (in de zin van artikel 6:258 BW) met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
 3. In geval van Annulering door de Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd het volgende Opdrachtnemer in rekening te brengen:
 4. Annulering tussen vier en twee weken voorafgaande aan de geplande dag van aanvang: 50% van het totaal van het in de door Opdrachtnemer uitgebrachte Offerte genoemde bedrag;
 5. II. bij Annulering binnen twee weken voorafgaande aan de geplande dag van aanvang: het volledige in de door Opdrachtnemer Overeenkomst genoemde bedrag.
 6. Indien de Opdrachtgever de opdracht heeft opgezegd, dan is de opdrachtgever verplicht op declaratie van de Opdrachtnemer, naar de stand van de Werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging in werking treedt het honorarium te betalen en alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de Opdrachtnemer ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.
 7. De Opdrachtgever is, is bovendien verplicht te betalen 25% van het resterende deel van het honorarium, die de Opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht.
 8. Leidt het bepaalde in lid c tot gevolgen die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn, dan kan daarvan ten gunste van Opdrachtnemer worden afgeweken.
 9. Aan zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Opdrachtbevestiging en de andere Partij terzake daarvan in verzuim is.
 10. Opdrachtnemer behoudt bij een beëindiging op basis van lid a in dit artikel aanspraak op betaling van declaraties voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten Werkzaamheden. De betalingsverplichting van Opdrachtgever terzake van de declaratie aangaande reeds verrichte Werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de Opdrachtbevestiging ineens en volledig opeisbaar.
 11. Ingeval één van beide Partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere Partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander met behoud van rechten.

 

18. Postcontractuele verplichtingen

Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en de Voorwaarden die naar hun strekking bedoeld zijn om na beëindiging van de Opdrachtbevestiging te blijven gelden, blijven na beëindiging onverminderd van kracht tussen Partijen.

 

19. Algemeen

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikel 7:404 BW en artikel 7:407 BW, uitsluitend door aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer.

 

20.         Toepasselijk recht

 1. Op de Offerte en Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met de Offerte en/of de Overeenkomst worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer is gevestigd.